En industrikoncern växer fram

Stora överskott hos Åhlén & Åkerlund, en diversifieringstrend och Albert Bonnier jr:s intresse av nymodigheter och ny teknik var faktorer som låg till grund Bonniers satsning på industriföretag. En verksamhet som växte fram under 1950-, 1960- och 1970-talen.

Albert Bonnier jr
Albert Bonnier jr

I början av 1950-talet bildades Bonnierföretagen AB. Det kom att utgöra moderbolag till Åhlén & Åkerlund och 29 andra dotterbolag, bland annat olika bokklubbar, spelföretaget Alga och Bokförlaget Forum. Albert Bonniers Förlag och Dagens Nyheter låg utanför denna koncernbildning. Vd för Bonnierföretagen blev Albert Bonnier jr. De stora vinsterna från bland annat veckotidningsverksamheten kunde nu slussas upp till moderföretaget.

År 1957 lämnade Albert jr över vd-posten på Åhlén & Åkerlund till yngre brodern Lukas och kunde nu ägna sig på heltid åt Bonnierföretagen. Detta blev inledningen till en betydligt bredare industrisatsning än tidigare. Albert jr var speciellt intresserad av innovations- och utvecklingsföretag. Han hade sedan unga år ett stort intresse för tekniska nyheter.

Albert jr framförde framför allt två skäl till industrialiseringen:

  • Behovet av att vertikalt integrera medieverksamheten
  • Behovet av att ge koncernen flera ben att stå på och minska riskerna

En första industrialiseringsperiod inleddes redan under mellankrigstiden. Syftet med dessa etableringar var att stärka koncernen vertikalt – det vill säga att Bonniers kontrollerade hela kedjan. Bland de viktigaste företagen fanns Å&Å-Tryck som sålde tryckeritjänster, Grafisk Färg som tillverkade industrifärg, Printing Equipment (senare Solna Offset) som gjorde tryckpressar och Billingsfors-koncernen som tillverkade pappersmassa och papper.

En andra period inleddes under slutet av 1950-talet och varade till slutet av 1960-talet. Nu etablerades i första hand företag som tillverkade produkter för industri- eller storförbrukarmarknader, men sällan rena konsumentvaror. Bland företagen som nu bildades eller förvärvades fanns Källe Regulator, Arot, Sprinter, Sangtec och MIBIS.

Mot slutet av 1960-talet inleddes en tredje period, då Albert jr alltmer började intressera sig för konsumentvarumarknaden. Bland företagen som etablerades/förvärvades fanns Duni Bilå som tillverkade engångsprodukter i papper och Overman/Cirrus som tillverkade möbler och madrasser av plast.

Mot slutet av Alberts tid som vd för Bonnierföretagen – han klev av 1978 – började det gå sämre för koncernen med förluster i industriföretagen. Lågkonjunkturen i början av 1970-talet påverkade också Bonniers industriföretag. Under åren 1977–1982 genomfördes en omfattande omstrukturering av industriföretagen och stora delar av verksamheten såldes eller avvecklades.

Läs mer om industrikoncernens framväxt i: