Köpet av Marieberg

Ett led i att stärka Bonniers som ett renodlat medieföretag var att infoga Tidnings AB Marieberg i Bonnierkoncernen. Marieberg, det vill säga gamla Dagens Nyheter AB, hade sedan splittringen inom familjen på 1950-talet legat utanför Bonnierföretagen och sedan 1960-talet varit börsnoterat.

När Kaj-grenen köptes ut från Bonniers 1953 låg Dagens Nyheter AB utanför affären. I det bolaget ingick förutom Dagens Nyheter även tidningen Expressen, tryckeriet och så småningom Pressens Bild. År 1965 börsintroducerades Dagens Nyheter AB. En av anledningarna var att det skulle bli enklare för delägarna att sälja sina andelar och frigöra kapital. Drygt 20 år senare bytte bolaget namn till Tidnings AB Marieberg, döpt efter platsen för huvuddelen av verksamheten.

Bonniers var fortfarande stora ägare i Marieberg och intresset för aktien var tämligen svalt på börsen. Bonnierföretagen hade redan under 1980-talet köpt upp aktier för att säkra kontrollen över verksamheten.

Ett viktigt strategiskt beslut som Bonnierföretagen fattade under 1990-talet var att lämna industrierna och fokusera på medieverksamheten. Genom att slå samman Bonnierföretagen och Marieberg skulle bolagen tillsammans få tillräckliga finansiella muskler för större medieaffärer, som inom tv-området.

En diskussion om hur en sammanslagning kunde gå till inleddes 1990–1991. En väg att gå var att Bonnierföretagen köpte Marieberg, en annan var att Marieberg köpte Bonniers. I båda fallen var det tänkt att familjen Bonnier slutligen skulle äga 100 procent av det sammanslagna företaget.

Sammanslagningen drog dock ut på tiden. Marieberg hade stora investeringar att genomföra innan den kunde bli aktuell, bland annat det stora tryckeriet som planerades i Akalla strax utanför Stockholm. Båda bolagen hade dessutom fått nya verkställande direktörer, Carl-Johan Bonnier för Bonnierföretagen och Bengt Braun för Marieberg.

Den slutgiltiga lösningen blev att Bonnierföretagen 1998 köpte Tidnings AB Marieberg. Genom köpet av Marieberg kom Bonnierföretagen indirekt också in på tv-marknaden, då Marieberg var största ägare i den finska mediekoncernen Alma Media som i sin tur ägde 23 procent av aktierna i TV4.

De medlemmar inom Kaj-grenen som var aktieägare i Marieberg erbjöds till en början kontantersättning för aktierna. Men efter diskussioner inom familjen fick de i stället byta sina aktier mot aktier i Bonnierföretagen. Mariebergsaffären innebar således att Kaj-grenen återigen blev delägare i Bonnierkoncernen.

Läs mer om köpet av Marieberg i: